top of page

Algemene voorwaarden

WV-Goudsmid Willemijn Verkade

Algemene verkoop, levering, reparatie en betalingsvoorwaarden voor WV-Goudsmid.

 

Om misverstanden te voorkomen maken wij gebruik van de algemene voorwaarden die worden beschreven in dit document. Deze afspraken zijn speciaal opgesteld voor juweliers en goudsmeden, in samenwerking met onder meer de Consumentenbond.

 

De afspraken vormen onderdeel van de overeenkomsten die wij met u sluiten. Hierdoor bent u beter beschermd bij onverhoopte klachten of geschillen. Hoewel wij er alles aan doen om u tevreden te stellen, kunt u ook gebruik maken van de onafhankelijke Geschillencommissie. Tevens geldt er een speciale nakomingsgarantie vanuit de branche.

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon aan wie door WV-Goudsmid een product, offerte en/of opdrachtbevestiging is gericht of met wie WV-Goudsmid in enige rechtsbetrekking staat of voor wie WV-Goudsmid enige rechtshandeling verricht;

WV-Goudsmid: ondernemer die als lid van NJU/VGZ een aanbod doet of een overeenkomst sluit betreffende een product, offerte en/of opdrachtbevestiging;

BW: Burgerlijk Wetboek;

Overeenkomst: een overeenkomst tussen WV-Goudsmid en de consument inzake een overeenkomst van koop/verkoop, opdracht en/of aanneming van werk;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tot stand is gekomen via een georganiseerd systeem van WV-Goudsmid, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor communicatie op afstand;

Product: juwelen, gouden en zilveren werken, edelstenen en aanverwante artikelen, alsmede reparatie, ontwerp, vervaardiging en taxatie van genoemde goederen;

Duurzaam gegevensdrager: elk middel dat de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Naam van de ondernemer: WV-Goudsmid;
Regio: Westland – Den Haag, Zuid-Holland;
Telefoonnummer: +31 6 53809348;
E-mailadres: info@willemijnverkade.com;
KvK-nummer:62330411.

 

Artikel 3. Werkzaamheden van de ondernemer

Het vervaardigen, repareren, restaureren en verkopen van sieraden die gemaakt zijn van goud of zilver.

 

Artikel 4. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten welke gesloten worden tussen WV-Goudsmid en de consument.

 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, ook op afstand, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op wordt gesloten, ook op afstand, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij WV-Goudsmid zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 4. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 5. Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 5. Aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend en wordt bij voorkeur schriftelijke of elektronisch uitgebracht. WV-Goudsmid is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, termijnen voor uitvoering etc. van WV-Goudsmid zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de consument aanvaard, heeft WV-Goudsmid het recht het aanbod binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 3. WV-Goudsmid mag uitgaan van de juistheid van alle door de consument bij de aanvraag verstrekte gegevens.

 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als WV-Goudsmid gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden WV-Goudsmid niet.

 5. Alle afbeeldingen, specificatiegegevens in het aanbod zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder;

 • De prijs van het product inclusief belastingen;

 • De prijs van het product met de aanduiding of de prijs een vaste of een niet-vaste overeengekomen prijs is;

 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

 • De wijze van betaling en uitvoering van de overeenkomst;

 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen WV-Goudsmid de prijs garandeert;

 • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor consument te raadplegen is;

 • De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 • De leveringsdatum en of deze datum een vaste of een vermoedelijke leveringsdatum is.

 

Artikel 6. Aanbiedingen, offertes en prijzen

 1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht.

 2. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt overeengekomen geeft WV-Goudsmid zo nauwkeurig mogelijk aan welke factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.

 3. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór de aflevering, ten aanzien van een prijs die als vast is overeengekomen een wijziging optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar vóór de aflevering de prijs wordt verhoogd.

 4. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

 5. In de offerte wordt in ieder geval vermeld:

 • De aanbieding, offerte of product;

 • De prijs, inclusief BTW;

 • De wijze waarop de prijs wordt berekend;

 • Het moment en de wijze van betaling;

 • Voor zover bekend: de datum en het aanvangstijdstip van de werkzaamheden alsmede de globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten duur van de werkzaamheden;

 • Dat op de te verrichten werkzaamheden deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een exemplaar daarvan wordt met de offerte meegezonden of wordt uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument verstrekt. 

  6. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na offertedatum.


Overeenkomst

Artikel 7. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van WV-Goudsmid.

 2. De aanvaarding van het aanbod door de consument is slechts geldig indien dit binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door WV-Goudsmid kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. De overeenkomst dient bij voorkeur schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de consument te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

 

Artikel 8. Aanvullende bepalingen bij een overeenkomst op afstand

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet WV-Goudsmid op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument de volgende informatie verstrekken:

 • de identiteit en het geografisch adres van WV-Goudsmid;

 • de belangrijkste kenmerken van de producten;

 • de prijs, inclusief BTW, van de producten;

 • de eventuele kosten van aflevering;

 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;

 • het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen op de overeenkomst op afstand;

 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod.
  2. In aanvulling op artikel 7 lid 2 kan de consument de overeenkomst op afstand ontbinden, zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door WV-Goudsmid.
  3. 
  De consument heeft, wanneer de bedenktijd op deze overeenkomst op afstand van toepassing is, gedurende 7 werkdagen het recht de overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden.
  4. Wanneer de producten niet beschikbaar zijn, moet WV-Goudsmid de consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen, onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding.
  5. Wanneer de consument en WV-Goudsmid zijn overeengekomen dat een product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van WV-Goudsmid. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. WV-Goudsmid dient de consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.
  6. 
  Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt WV-Goudsmid aan de consument de volgende gegevens:

 • de gegevens die zijn vermeld in lid 1 van dit artikel;

 • schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de overeenkomst op afstand en de eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de bedenktijd van 7 werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:

 • het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de consument ter beschikking kunnen staan;

 • dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van retourzending en afleverkosten voor rekening van de consument komen;

 • de informatie over de ontbinding van de lening indien de consument de koopsom financiert met een lening bij WV-Goudsmid of bij een derde op grond van een overeenkomst tussen WV-Goudsmid en die derde;

 • het bezoekadres van de vestiging van WV-Goudsmid;

 • de gegevens omtrent de eventuele garantie en after- sales-service;

 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.
  7. 
  Wanneer WV-Goudsmid niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal 3 maanden en 7 werkdagen. Wanneer WV-Goudsmid in die 3 maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 7 werkdagen te lopen. 
  8. 
  Retour zenden is voor rekening en risico van de consument. WV-Goudsmid mag bij de ontbinding van de overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.

Artikel 9. Aanvullende bepalingen bij reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging

Indien sprake is van een overeenkomst tot reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging van producten geldt het volgende:

 1. De consument kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgave verlangen van de richtprijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn richtlijnen, tenzij de consument en WV-Goudsmid een vaste prijs en/of termijn zijn overeengekomen.

 2. WV-Goudsmid draagt zorg voor het vastleggen van het telefoonnummer en de adresgegevens van de consument.

 3. WV-Goudsmid dient contact met de consument op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken indien: 

 4. de richtprijs van een product meer dan € 100,- bedraagt en met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, of de richtprijs van een product niet meer dan € 100,- bedraagt en met meer dan € 20,- wordt overschreden of dreigt te worden overschreden.

 5. In dat voorkomend geval is de consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, gerechtigd de overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van WV-Goudsmid voor de reeds door hem in redelijkheid verrichte werkzaamheden.

 6. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op verzoek een gespecificeerde rekening afgegeven.

 

Artikel 10. Uitvoering van de overeenkomst

 1. WV-Goudsmid zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Reparaties en/of overige werkzaamheden aan sieraden of stenen die eigendom zijn van de klant worden uitgevoerd voor rekening en risico van de klant.

 2. WV-Goudsmid heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen.

Artikel 11. Niet-nakoming van de Overeenkomst

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

 2. WV-Goudsmid heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de consument tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

 3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

Artikel 12. De aflevering en de levertijd 

 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst afgesproken termijn. Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.

 2. Aflevering vindt plaats door het product in het bezit te stellen van de consument.

 

Artikel 13. Conformiteit

 1. WV-Goudsmid staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit).

 2. WV-Goudsmid staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

 3. Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen WV-Goudsmid niet worden tegengeworpen.

Artikel 14. De betaling

 1. Betaling vindt plaats a contant bij de aflevering, tenzij anders is overeengekomen.

 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

 3. Bij koop heeft WV-Goudsmid het recht de consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 30 procent van de prijs te verplichten.
   

​Artikel 15. Niet-tijdige betaling en vestigen van zekerheid

 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. WV-Goudsmid zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

 2. Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering gestelde termijn nog steeds niet is betaald, is WV-Goudsmid gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum, evenals de redelijke incassokosten en de kosten van verzekering en opslag van het betreffende product.

 3. De consument die een product aan WV-Goudsmid afgeeft ter uitvoering van een overeenkomst vestigt daarmee een vuistpand op dit product ten gunste van WV-Goudsmid ter meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen hij aan WV-Goudsmid verschuldigd is of zal worden.

 4. Als de consument een jaar na het verstrijken van de betalingsdatum niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen inzake de reparatie, onderhoud, ontwerp of vervaardiging van een product aan WV-Goudsmid heeft voldaan, heeft WV-Goudsmid het recht de overeenkomst op te zeggen en tot openbare verkoop van de verpande zaak over te gaan, tenzij de consument binnen de voornoemde termijn een klacht heeft ingediend zoals omschreven in artikel 22.

 5. WV-Goudsmid zal de consument; indien en voor zover de adresgegevens van de consument bekend zijn, tweemaal bij aangetekend schrijven (met tussenpozen van minstens drie maanden) of indien en voor zover de adresgegevens van de consument niet bekend zijn of wanneer het eerste aangetekende schrijven de consument om welke reden dan ook niet heeft bereikt, via een publicatie in een landelijk of regionaal dagblad, sommeren alsnog te betalen en aankondigen tot openbare verkoop van het product over te gaan wanneer hij in gebreke blijft, nadat de daarin genoemde termijn is verstreken.

 6. De openbare verkoop mag worden vervangen door een onderhandse verkoop, indien de te verwachten kosten van openbare verkoop meer zullen bedragen dan de geschatte opbrengt van de producten. Als de opbrengst van de verkoop van het verpande product de vorderingen van WV-Goudsmid overstijgt wordt het overschot, indien mogelijk, aan de consument ter hand gesteld.


Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud en –overdracht

WV-Goudsmid blijft eigenaar van het product zolang de consument niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden (conform artikel 15 lid 2 van deze algemene voorwaarden).

 

Artikel 17. Garanties

 1. WV-Goudsmid garandeert in het geval van koop/verkoop en vervaardiging van sieraden gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert WV-Goudsmid gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor zover die betrekking hebben op de door hem gerepareerde/vervangen onderdelen. De consument heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de consument recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van de overeenkomst zoals dat hem op grond van de wet is toegekend.

 2. WV-Goudsmid staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het product hebben aangebracht. Evenmin staat WV-Goudsmid in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

 3. De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door WV-Goudsmid afgegeven handelsgarantie
   

Artikel 18. Aansprakelijkheid

 1. WV-Goudsmid is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan WV-Goudsmid is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de consument zijn opgedragen.

 2. Het bedrag waarvoor WV-Goudsmid aansprakelijk is te houden door de consument voor producten die hij onder zich houdt, is gelimiteerd op €6.000,- per product of zoveel meer als de door WV-Goudsmid afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen dekt, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet, grove schuld of de koop van een product.

 3. WV-Goudsmid wijst de consument op de beperkte aansprakelijkheid van de onderneming bij reparatie en op de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten, tenzij het duidelijk is dat de waarde van het product niet hoger is dan het maximale bedrag voor aansprakelijkheid. De consument dient WV-Goudsmid zo volledig mogelijk te informeren rond de specificaties van het product.

 4. WV-Goudsmid hoeft geen schade aan de consument te vergoeden die het gevolg is van overmacht, zoals onder meer schade als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van de consument de schade dekt. Eventuele nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan WV-Goudsmid die zien op schade aan een product van de consument worden door WV-Goudsmid aan deze consument uitbetaald.

 5. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 6. De consument is tegenover WV-Goudsmid aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is        veroorzaakt.

Artikel 19. Overmacht

 1. Indien WV-Goudsmid als gevolg van overmacht de overeenkomst redelijkerwijze niet of tijdelijk niet kan nakomen, is WV-Goudsmid niet aansprakelijk voor schade die de consument daardoor lijdt.

 2. Onder overmacht wordt mede begrepen: elke buiten de invloedssfeer van WV-Goudsmid liggende omstandigheden – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van WV-Goudsmid of diens leveranciers, natuurverschijnselen waardoor de opdracht niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd, zoals storm, overstroming en ernstig noodweer; ernstige verkeersstagnaties en andere stremmingen in het vervoer; ongevallen en stakingen.
   

Artikel 20. Afbeeldingen van sieraden

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden sieraden opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 21. Natuurlijke materialen

Aangezien de sieraden bestaan uit natuurlijke materialen, kunnen voorbeelden van de sieraden of voorbeelden van onderdelen van de sieraden slechts ter indicatie beschouwd worden, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.

Doordat het geleverde sieraad bestaat uit natuurlijke materialen kunnen eigenschappen die aan de natuurlijke materialen verbonden zijn, zoals het verkleuren, barsten of breken van het sieraad of een onderdeel daarvan, niet aan WV-Goudsmid worden toegerekend. Derhalve wordt op geleverde sieraden of op onderdelen daarvan geen garantie gegeven.

Artikel 22. Intellectuele eigendom

De door WV-Goudsmid vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van WV-Goudsmid en/of de ontwerper. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen en/of producten, zonder voorafgaande toestemming van WV-Goudsmid, is niet toegestaan.
 

KLACHTEN EN BEMIDDELING

Artikel 23. Klachten en bemiddelingsregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij WV-Goudsmid, tijdig nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten terzake verliest.

 2. Indien de klachtafhandeling door WV-Goudsmid niet heeft geleid tot een voor de consument bevredigend resultaat, kan de consument naar keuze zijn klacht vervolgens binnen 6 weken na het ontstaan van het geschil voorleggen aan het bemiddelingsbureau sieraden en uurwerken, postbus 904, 2270 AX Voorburg, tel. 070 386 62 48 voor een bemiddelingspoging of zijn geschil voorleggen aan de geschillencommissie. Indien de klacht is voorgelegd aan het bemiddelingsbureau en ook de bemiddelingspoging niet heeft geleid tot een voor de consument bevredigend resultaat, kan de consument zijn geschil alsnog voorleggen aan de geschillencommissie binnen 6 weken nadat is gebleken dat de bemiddelingspoging niet tot een oplossing heeft geleid.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 24. Afwijking

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen WV-Goudsmid en de consument worden vastgelegd.
 

Artikel 25. Overeenkomstige toepassing op niet- consumenten

 1. Alle bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op natuurlijke en/of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met WV-Goudsmid een overeenkomst sluiten betreffende een product, behoudens de artikelen 6 lid 3 en artikel 23.

 2. De bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op zakelijke wederpartijen. Onder zakelijke wederpartij moet worden verstaan, een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en in die functie WV-Goudsmid bevoorraadt en/of producten levert en/of afneemt om door te verkopen en/of te leveren (business-to-business).

Deze Algemene Voorwaarden van de NJU/VGZ zijn tot stand gekomen in

overleg met de consumentenbond in het kader van de coördinatiegroep

zelfreguleringsoverleg van de sociaaleconomische raad en treden in werking

per 1 januari 2011.

bottom of page