top of page

Privacy beleid

WV-Goudsmid Willemijn Verkade

WV-Goudsmid is er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Zoals gedefinieerd is de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming is WV-Goudsmid verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van WV-Goudsmid. U dient zich ervan bewust te zijn dat WV-Goudsmid niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

WV-Goudsmid respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Wanneer verzameld en verwerkt WV-Goudsmid uw persoonsgegevens?
WV-Goudsmid verzameld en verwerkt uw persoonsgegevens o.a. in volgende gevallen:

 • Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via onze website en/of u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten of indien u vragen heeft;

 • Als u bij ons producten koopt;

 • Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief

 • Als u informatie aanvraagt met betrekking tot onze producten en diensten;

 • Als u op onze direct-marketingactiviteiten reageert, bijvoorbeeld wanneer u een antwoordkaart invult of uw gegevens online op onze websites verstrekt;

 • Als u ons uw sieraad toestuurt in het kader van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden;

 • Als andere gelieerde entiteiten en/of onze zakelijke partners gegevens over u verstrekken op een manier die is toegestaan.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt WV-Goudsmid?

WV-Goudsmid verwerkt en verzameld uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, producten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die WV-Goudsmid mogelijke verwerkt en verzameld.

 • Contactgegevens: Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;

 • Bedrijfsgegevens;

 • Andere persoonlijke gegevens: informatie die u hebt verstrekt met betrekking tot geboortedatum, opleiding en beroepssituatie;

 • Gegevens van jou activiteit op onze website: informatie over hoe u de website gebruikt en of u berichten van ons opent of doorstuurt, inclusief gegevens die zijn verzameld door middel van cookies en andere volgtechnieken. Meer informatie hierover vindt u hier in het WV-Goudsmid Cookiebeleid;

 • IP-adres;

 • Browser-fingerprint;

 • Foto’s;

 • Contactgeschiedenis;

 • Transactie- en interactiegegevens: informatie over aankopen van producten en diensten, interactie met WV-Goudsmid;

 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien je vermoed dat wij zonder toestemming de persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, dan kun je contact met ons opnemen via info@willemijnverkade.com. We zullen in deze gevallen de informatie verwijderen.


Doel van verwerken van uw gegevens
De gegevens die worden verzameld binnen de context van het aangaan van een overeenkomst of het leveren van diensten, worden om onderstaande doeleinden verwerkt.

WV-Goudsmid verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens in het kader van verkoopprocessen of onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden.

 

WV-Goudsmid gebruikt uw persoonsgegevens voor contractbeheer (zoals het bestellen van sieraden, het indienen van reparatieaanvragen of om een door u ingediend verzoek af te handelen, zoals een offerteaanvraag). Met betrekking tot alle aspecten van contractbeheer of het afwikkelen van een probleem nemen we zonder afzonderlijke toestemming contact met u op, bijvoorbeeld schriftelijk, telefonisch of per e-mail, afhankelijk van welke contactgegevens u hebt aangegeven.


We nemen ook contact met u op, in zorgvuldig overwogen gevallen, van promotionele communicatie (bijvoorbeeld het versturen van een brief om uw sieraden na te kijken) indien en voor zover voldaan is aan de vereisten overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming hiervoor en indien en voor zover, teneinde uw recht van bezwaar volledig in acht te nemen, u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van schriftelijke communicatie.


Indien u afzonderlijk uw toestemming heeft gegeven voor het verdere gebruik van uw persoonsgegevens, kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met de in de toestemming beschreven situaties, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden (geselecteerde aanbiedingen van producten en diensten).


Als u de toestemming heeft gegeven voor promotionele communicatie, verzamelt en verwerkt WV-Goudsmid de desbetreffende gegevens:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer;

 • aanvullende persoonlijke gegevens/voorkeuren, zoals interesses en hobby's;

 • status van uw verklaring van toestemming ingevolge de wetgeving inzake gegevensbescherming en geselecteerd en/of geprefereerd communicatiekanaal;

 • klantgeschiedenis, zoals gegevens van aankoop sieraden of horloges, inclusief model, configuraties, aankoopdatum, datum inkooporder, leverdatum, verkoopprijs en eventuele kortingen;

 • deelname aan een nieuwsbrief;

 • geschiedenis betreffende vragen en klachten bij WV-Goudsmid;

 • gegevens over apps/websites/sociale media; als u zich heeft aangemeld.


WV-Goudsmid gebruikt de gegevens betreffende verkoop die op deze manier zijn verzameld om:

 • vast te stellen welke informatie en aanbiedingen waarschijnlijk voor u interessant zijn;

 • contact met u op te nemen binnen de context van deze informatie en deze aanbiedingen;

 • promotionele communicatie te versturen (zoals product lanceringen of uitnodigingen voor evenementen) in overeenstemming met uw verklaring van toestemming ingevolge de wetgeving inzake gegevensbescherming.


Een profiel kan de volgende gegevens, indien aanwezig, bevatten die door u zijn gespecificeerd:

 • contactgegevens;

 • aanvullende persoonlijke gegevens/voorkeuren (zoals favoriete sieraden, hobby's);

 • klantgeschiedenis (zoals ontvangst van aanbiedingen, gegevens over aankoop van sieraden);

 • gegevens over apps/websites/sociale media.


Gegevensverwerking voor marketingdoeleinden vindt altijd plaats in Nederland.


WV-Goudsmid zal ook persoonsgegevens verwerken als dat wettelijk verplicht is.


WV-Goudsmid is onderworpen aan een aantal wettelijke verplichtingen. Om daaraan te voldoen, verwerken we uw gegevens voor zover dat is vereist en geven we deze, indien nodig, door aan de betreffende autoriteiten.


We verwerken uw gegevens ook in geval van een juridisch conflict, als dit juridische conflict de verwerking van gegevens noodzakelijk maakt.

Delen van persoonsgegevens met derden
WV-goudsmid deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van der overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. U kunt hierbij denken aan leveranciers en/of partners waarmee wij gezamenlijk evenementen organiseren. We doen dit bij WV-Goudsmid uitsluitend onder de strikte voorwaarden van gegevensverwerking ten behoeven van of op basis van u uitdrukkelijke toestemming.

Leveranciers; Facebook en Google.

Google analytics; De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

 

Aan andere derden, zoals overheidsinstanties, voor zover we dat wettelijke verplicht zijn.

 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We nemen de bescherming van u gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@willemijnverkade.com


We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’.


We kunnen geen 100% bescherming tegen ongeoorloofde toegang garanderen in geval van gegevensoverdracht via internet of een website. Maar wij en onze dienstverleners en zakelijke partners doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming.

Hoelang bewaren wij u persoonsgegevens?
In overeenstemming met artikel 17 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming bewaren we uw gegevens zo lang als nodig is voor de desbetreffende doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken.

De van u verzamelde gegevens voor klantenservice- en marketingdoeleinden kunnen gedurende 3 tot 10 jaar worden bewaard, tenzij u wilt dat deze gegevens worden verwijderd en er geen contractuele of wettelijke verplichting is voor bewaring die dit verzoek om verwijdering in de weg staat.

De van u verzamelde gegevens betreffende aankopen en/of reparaties/onderhoud wordt gedurende minimaal 7 jaar bewaard.

Als u vragen  heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, kunt u contact met ons opnemen via info@willemijnverkade.com.

Rechten van betrokkenen
Overeenkomstig de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming heeft u, als de betrokkene, met name de volgende rechten ten aanzien van WV-Goudsmid:

 • Recht op informatie: u kunt op elk gewenst moment vragen om informatie met betrekking tot al uw gegevens die wij bewaren. U kunt een kopie van uw gegevens van ons ontvangen;

 • Recht op correctie: u kunt ons vragen om uw gegevens te corrigeren. We zullen de nodige maatregelen treffen om de door ons voortdurend verwerkte gegevens van u juist, volledig en up-to-date te houden, gebaseerd op de meest recente informatie die wij hebben;

 • Recht op verwijdering: u kunt ons vragen om uw gegevens te verwijderen, vooropgesteld dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan;

 • de gegevens niet langer vereist zijn voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld of anderszins verwerkt;

 • u uw toestemming, die ten grondslag ligt aan de gegevensverwerking, intrekt en er ook geen verdere rechtsbasis is voor de verwerking;

 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en er geen rechtmatige redenen zijn voor de verwerking of als u bezwaar maakt tegen gegevensverwerking ten behoeve van directe reclame;

 • de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

 • als de verwerking niet nodig is;

 • om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan een wettelijke verplichting waardoor wij verplicht zijn om uw gegevens te verwerken;

 • met name ten aanzien van de wettelijke bewaartermijnen;

 • om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te voeren, of om tegen rechtsvorderingen te verweren

 • Recht op beperking van verwerking: u kunt ons vragen of we de verwerking van uw gegevens beperken;

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: op uw verzoek sturen we uw gegevens, als dat technisch mogelijk is, door naar een andere verantwoordelijke entiteit. Dit recht is echter alleen van toepassing als de gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming of vereist is om een contract uit te voeren.

 • Recht van bezwaar: u kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die voortvloeien uit een bijzonder situatie , vooropgesteld dat de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of ons rechtmatig belang of dat van een derde. In dat geval zullen we uw gegevens niet langer verwerken.


Tijdslimieten voor naleving van de rechten van de betrokkenen
We doen er alles aan om binnen 30 dagen aan verzoeken te voldoen. Deze tijdslimiet kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek.

Cookies
De website van WV-Goudsmid maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor sociale media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

 

WV-Goudsmid

Willemijn Verkade

+31 6 538 09 348

info@willemijnverkade.com

Klachten aan toezichthoudende autoriteiten
WV-Goudsmid neemt uw voorbehouden en rechten zeer serieus. Als u echter van mening bent dat we uw klachten of voorbehouden niet naar behoren hebben afgehandeld, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteiten.

bottom of page